• افسردگی خندان (Smilling Depression)

    “افسردگی خندان” (Smilling Depression) چیست؟  “اینها می خندند تا بخاطر غرورشان متوجه اشک هایی که به درون می ریزند نشویم”. افسردگی خندان که به آن (Smilling Depression) و یا (Walking Depression) گفته میشود, تابلوی بالینی فردی است که با استفاده از ماسک و یا نقاب خندانی که بر چهره اش زده است به گونه ای […]
    • توسط دکتر گرشاسبی
    • ۲ سال قبل
    • ۳۶۲ نمایش ها
    • ۰