• سندروم “تورِت” (Tourette’s syndrome)

    سندروم تورِت (Tourette’s syndrome) یک عارضه عصبی است که به وسیله ترکیبی از حرکات و صداهایِ ناخواسته که به آن‌ها تیک (Tic) می‌گویند، توصیف می‌شود. این گونه حرکات تحت کنترل فرد نیست. حرکات کلیشه‌ای پریدن یا رقصیدن، بیش‌فعالی و اختلالات یادگیری علایم شاخص این سندروم محسوب می‌شوند. شروع این اختلال قبل از شانده سالگی و […]
    • توسط دکتر گرشاسبی
    • ۳ سال قبل
    • ۲۶۱۰ نمایش ها
    • ۰